Verkoopsvoorwaarden

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De website www.boetiekbeausoir is een initiatief van:

Merlijn BV (hierna: “BB”, “Wij” en “Ons”)

Rue Beausoir 14 7911 Oeudeghien

BTW BE: 0668498660

E-mail: jayne.warnez@proximus.be

Telefoon: 0485621346

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

Klant‘: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met boetiekbeausoir in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Professionele Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.

Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan de Klant (verkoopovereenkomst). Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen BB en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en BB die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

BB behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

2. Hoe komt de Overeenkomst tot stand?

BB besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van BB ten aanzien van de Klant. 

Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te verklaren op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van BB moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online bestelmethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. BB zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst.

BB kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal BB de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien BB het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Overeenkomst. De Klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Iedere Klant verbindt er zich toe de Producten op onze webshop niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. BB kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. 

Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere taksen. 

De kosten van levering en andere bijkomende kosten zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode.

De Klant is de prijs verschuldigd die BB in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door BB worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

BB heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst.

  • Bankoverschrijving
  • Payconic by bankcontact

BB kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. BB neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

BB stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. BB behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De bestellingen worden geleverd zoals aangegeven op het bestelformulier en/of de mail met de bevestiging van bestelling en dit op vaste dagen van de week op vaste op voorhand overeengekomen plaatsen. Indien dit in de loop van de tijd verandert (bv abonnement adreswijziging klant) dient dit door de klant 5 dagen voor de levering gemeld te worden via email.

De bestelling wordt door BoetiekBeausoir zelf verzorgt, dit kan wijzigen in de toekomst.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

BB draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Naast de levering aan huis is het ook mogelijk om de Producten af te halen in de op onze website genoemde afhaalpunten. Om de kwaliteit van de Producten te kunnen garanderen is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze zo snel mogelijk na levering af te halen. De Klant dient ook rekening te houden met de openingsuren van de verschillende afhaalpunten, zoals duidelijk gecommuniceerd op onze website.

6. Gebreken en klachtindiening

6.1 Wettelijke garantie

De Klant geniet geen wettelijke garantie op verbruiksgoederen. Bijgevolg kan de Klant geen herstel eisen indien een geleverd bloemenboeket niet aan de verwachtingen voldoet. Uiteraard hoort BB graag jouw feedback indien een boeket zichtbaar niet in goede staat geleverd is (denk aan: verwelkte bloemen, geknakte stelen, etc.). BB vraagt de Klant om dergelijke gebreken onmiddellijk te melden. BB is steeds bereid om in onderling overleg met de Klant tot een oplossing te komen.

6.2 Klachtindiening

Zodra de Klant de Producten ontvangt of ophaalt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast (bijv. ten gevolge van het transport), kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan BB, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen na levering of ophaling.

Iedere Klant is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het Product naar BB op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling.

De Producten moeten terug verzonden worden naar BB, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs.

De terugzending gebeurt steeds op risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van BB, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden.

De Klant die een Product onterecht terug naar BB verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. BB raadt in ieder geval aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

6.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze vervanging, naargelang de situatie.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

Overeenkomstig artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht heeft de Consument geen herroepingsrecht wanneer deze online overgaat tot de aankoop van “goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid”. Bijgevolg kan de Consument die op de webshop van BB een bloemenboeket bestelt, zijn aankoop niet annuleren.

8. Overmacht

Indien BB door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is BB niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. BB is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

BB garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring, die raadpleegbaar is op onze website.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal BB alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van BB, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement MONS.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.